FAQs1

Có những trình độ nào?
Giảng viên là ai?
Trình độ tham dự?
01 lớp/khóa kéo dài trong thời gian bao lâu? Lớp có bao nhiêu học viên?
Chủ đề sinh hoạt?
Cách thức tổ chức lớp học?
Đăng ký & học ở đâu?
Làm sao biết mình phù hợp với lớp nào?